อัพเดทรายการเครื่องมัด เดือนมิถุนายน 2556


Used Paper Machine,2,540mm,50-210g/m2,95 tons/day Fourdrinier,Dryer 30pcs.

Used Showa Baler in 1998,Model:SW-670

Reconditioned Manual Tyer,Model:Y-100.

Used Manual Tyer,Model: T-60

Used Manual Tyer,Model:T-100

Used Tom Auto.Tndem Tyer Model:TTC-130-10

Used Paper Machine,Wire,3,760mm,Midium liner 120g-320g/m2 Dryer,96pcs. 1,524 x 3,630mm in 1965-2006

Used Futagami Laminator,Model:ST-1300

Used Nikki Twin Heads Gluer,Model:3000